Retenz en de WKR

Benieuwd of het afnemen van Retenz invloed heeft op uw WKR budget? Dit hangt af van de manier waarop u Retenz afneemt.

De WKR

Wat zijn werkkosten?

Alle vergoedingen of verstrekkingen die een werkgever aan een medewerker geeft worden in eerste instantie tot het loon gerekend. Het gewone loon, inclusief bijvoorbeeld de auto van de zaak, wordt belast bij de werknemer.

Al het andere “loon”, bijvoorbeeld kostenvergoedingen, kerstpakketten, de fiets van de zaak, kan de werkgever als eindheffingsbestanddeel voor de werkkosten aanwijzen. Eindheffing wil zeggen dat over bepaalde vormen van loon de loonbelasting en eventuele premie volksverzekeringen niet op het loon van de werknemer wordt ingehouden, maar voor rekening komt van de werkgever.

De WKR bepaalt nu dat een werkgever een “vrije ruimte” heeft van 1,2% van de totale fiscale loonsom (de som van alle bruto beloningen) waarbinnen over bovengenoemde zaken geen belastingen en premies hoeven worden betaald. Overschrijdt een werkgever deze ruimte, dan moet deze over het meerdere een eindheffing van 80% betalen.

De WKR biedt veel vrijheden, maar kent ook een belangrijk voorbehoud: de gebruikelijkheidstoets. Deze houdt in dat de “omvang van de als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate groter zijn dan de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die in de regel in overeenkomstige omstandigheden als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen”. Met andere woorden: het moet wel gebruikelijk zijn dat een werkgever deze kosten voor zijn rekening neemt. Vooral vergoedingen en verstrekkingen met een zakelijk element, maar waar de werknemer ook een privévoordeel van heeft, vallen vaak binnen de vrije ruimte.

wkr – belonen

Als u Retenz inzet als beloning

Eenmalige uitkeringen of verstrekkingen bij 25 of 40 jaar dienstverband bij de werkgever, zijn wel een voordeel uit dienstbetrekking maar zijn vrijgesteld loon (dus onbelast) als de uitkering of verstrekking niet meer is dan een maandloon. Deze uitkeringen zijn geen werkkosten en kunnen dus onbelast worden verstrekt zonder dat het ten laste van de vrije ruimte gaat.

Een geschenk voor Kerst, Sinterklaas, Pasen wordt gewaardeerd op de factuurwaarde (inclusief btw) en kan wel ten laste van de vrije ruimte worden gebracht.

wkr – reduceren bovenwettelijke (verlof)uren

Als u Retenz inzet voor het reduceren van bovenwettelijke verlofuren.

Zet u Retenz in voor het reduceren van bovenwettelijke (verlof)uren? Dan heeft dit geen invloed op uw WKR-budget. Omdat het gaat over de besteding van loon door de werknemer en niet over vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen vanuit de werkgever, is de werkkostenregeling niet van toepassing. Er is geen fiscaal verschil tussen het laten uitbetalen van de bovenwettelijke (verlof)uren of het besteden via Retenz. Het bieden van fiscaal voordeel valt wel onder de WKR en heeft daardoor dus wel invloed op uw vrije ruimte. Indien gewenst, kunnen wij uw budget voor u monitoren en op tijd voor u signaleren wanneer u door het budget heen dreigt te raken. Hiermee benut u uw vrije ruimte optimaal en voorkomt u dat u deze overschrijdt.